Cəmiyyət Manşetüstü

“Qaraqaşlı Broyler” ASC-nin 2018-ci il üzrə illik maliyyə hesabatları təqdim olunur-FOTO

Sharing is caring!

“Qaraqaşlı Broyler” ASC-nin 2018-ci il üzrə illik maliyyə hesabatları təqdim olunur.

“QARAQAŞLI BROYLER” ASC
Mühasibat balansı
31 dekabr 2018-ci il tarixinə
(manatla)
Bölümün, maddənin №-siHesabın №-si20×220×220×120×1
AKTİVLƏR
1Uzunmüddətli aktivlər
10Qeyri-maddi aktivlər101 çıxılsın 102 üstəgəl 103xx
11Torpaq, tikili və avadanlıqlar111 çıxılsın 112 üstəgəl 113X16377143x14678801
12Daşınmaz əmlaka investisiyalar121 çıxılsın 122Xx
13Bioloji aktivlər131 çıxılsın 132Xx
14Təbii sərvətlər141 çıxılsın 142Xx
15İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar15XXx
16Təxirə salınmış vergi aktivləri16XXx
17Uzunmüddətli debitor borcları17XXx
18Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri18X çıxılsın 184Xx
19Sair uzunmüddətli aktivlər19XXx
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR16377143x14678801x
2Qısamüddətli aktivlər
20Ehtiyatlar20X çıxılsın 208X3030421x2000505
21Qısamüddətli debitor borcları21X çıxılsın 218X1725605x983658
22Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı22XX794692x86224
23Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri23X çıxılsın 235Xx
24Sair qısamüddətli aktivlər24XX83520x8350
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR5635238x3153907x
CƏMİ AKTİVLƏR22012381x17832708x
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
3Kapital
30Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital301 çıxılsın 302Xx
31Emissiya gəliri31XXx
32Geri alınmış kapital (səhmlər)32X(x)(x)
33Kapital ehtiyatları33XXx
34Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)34X çıxılsın 344x(x)x(x)
CƏMİ KAPİTALxx
4Uzunmüddətli öhdəliklər
40Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər40XXx
41Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər41XXx
42Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri42XXx
43Uzunmüddətli kreditor borcları43XX6218627x4839947
44Sair uzunmüddətli öhdəliklər44XXx
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR6218627x4839947x
5Qısamüddətli öhdəliklər
50Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər50XXx
51Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər51XXx
52Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər52XXx
53Qısamüddətli kreditor borcları53XX3514384x514384
54Sair qısamüddətli öhdəliklər54XX12279370x12478377
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR15793754x12992761x
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏRxx
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR22012381x17832708x
“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na 4 nömrəli əlavə.”
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
(dolayı metod)
31 dekabr 2018 -ci il tarixə
VÖEN 6500004611
Mühasibat uçotu subyektinin adı “QARAQAŞLI BROYLER” ASC
Sahə (fəaliyyət növü) Quşçuluq
Mülkiyyət növü Ğzəl
Ünvan Neftçala rayonu
Elektron poçt ünvanı
Ölçü vahidi: manat
Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin №-siHesabat dövrü üzrəƏvvəlki dövr üzrə
1234
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər67942
Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:
azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin  payı
mənfəət vergisi üzrə xərclər
 amortizasiya xərcləri1999626
investisiya fəaliyyəti  ilə əlaqədar zərər (mənfəət)
maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər xərclər (gəlirlər)
Məzənnə fərqi üzrə xərclər (gəlirlər)1918
Faiz xərcləri (gəlirləri)
Şübhəli debitor borcları üzrə xərclər
İddia müddəti ötmüş kreditor borclar üzrə gəlirlər
Sair qeyri-pul əməliyyatları üzrə xərclər (gəlirlər)
Dövriyyə kapitalındakı dəyişikliklərə qədər əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri
Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:
Ehtiyatların azalması (artması)-1029915
əməliyyat debitor borclarının azalması (artması)
sair qısamüddətli aktivlərin azalması (artması)
vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklərin artması (azalması)
əməliyyat kreditor borclarının artması (azalması)-4378680
Sair qısamüddətli öhdəliklərin artması (azalması)
Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi
Ödənilmiş faizlər184135
Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar  pul vəsaitlərinin  fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər  uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər  uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları
digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanılması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları istisna olmaqla);
digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının əldə edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanılması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları istisna olmaqla);
digər tərəflərə verilmiş borcların qaytarılmasından pul vəsaitlərinin daxilolmaları;
digər tərəflərə verilmiş borclara görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları;
fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;
fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri;
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar  pul vəsaitlərinin  fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları.
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti
səhmlərin və digər kapital alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
müəssisənin öz səhmlərinin əldə edilməsi və ya yenidən alınması nəticəsində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
təminatsiz istiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz vərəqələrinin, girov kağızlarının buraxılmasından və digər qısamüddətli və uzunmüddətli borcların alınmasına görə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;
borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
dividendlər və  buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar  pul vəsaitlərinin  fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)
Pul vəsaitlərinin və onların  ekvivalentlərinin hərəkəti
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği794692
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı86224
Rəhbər
Baş mühasib                                 “_____”   _____________20_____ci il
Qeyd: Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin istifadəsini tələb etməyən investisiya və  maliyyələşdirmə üzrə əməliyyatlar pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlara daxil edilmir. Belə əməliyyatlar digər maliyyə hesabatlarında investisiya fəaliyyəti və maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət haqqında bütün münasib informasiyanın təqdim edilməsini təmin edən şəkildə açıqlanmalıdır.

 

 

 

 

“QARAQAŞLI BROYLER” ASC
Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyalar üzrə)
31 dekabr 20__-ci il tarixinə
(manatla)
Hesabın №-si20X220X1
Əsas əməliyyat gəliri601 çıxılsın 602 çıxılsın 603x25892923
Satışın maya dəyəri701(x)25807995
Ümumi Mənfəətx84928
Sair əməliyyat gəlirləri611xx
Kommersiya xərcləri711(x)(x)
İnzibati xərclər721(x)(x)
Sair əməliyyat xərcləri731(x)(x)
Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)621 çıxılsın 741x(x)x(x)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)x(x)x(x)
Maliyyə mənfəəti (zərəri)631 çıxılsın 751x(x)x(x)
Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay811x(x)x(x)
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)x(x)x(x)
Mənfəət vergisi901 üstagəl 902(x)84928
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)x(x)x(x)
Fövqəladə mənfəət (zərər)641 çıxılsın 761x(x)x(x)
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)801=Hesablamax(x)67942
Bazis hər bir səhmin mənfəətiHesablamax0,11
Qatılmış hər bir səhmin mənfəətiHesablamaxx
“Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər”Son qalıqları çıxılsın ilkin qalıqlarıx(x)x(x)
“Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər”103 və 113 nömrəli hesabların debetləri üzrə dövriyyə(x)(x)
İstifadə edilmiş material ehtiyatları201 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyəx20503265
İşçi heyəti üzrə xərclər533 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyəx993430
Amortizasiya xərcləri“102, 112, 122, 132, 142 nömrəli hesabların kreditləri üzrə dövriyyə”1999626
Sair əməliyyat xərcləri731x2311675
Cəmi əməliyyat xərclərix25897995

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir